ID: -

02-881-1888
ระบบ ANC Buddy
1
Banner
เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
{{validation.msg}}
เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
คำถามที่พบบ่อย
ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทาง ร่างกาย (บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต) จากอุบัติเหตุเท่านั้น หากเกิดจากการเจ็บป่วยเป็นโรคจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้
ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ PA Micro Insurance กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองทันที ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ วิริยะประกันภัย คุ้มครองทันทีหลังจากสมัครและชำระเงินสำเร็จภายในเวลา 16.30 น.
ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ : กรณีใช้สิทธิ์ รพ.ในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถยื่นบัตรแคร์การ์ดใช้สิทธิ์ได้เลย
1. แบบ อบ. 1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. แบบ อบ. 2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
บทความประกันอุบัติเหตุ