Agent ID: -
ประกันสุขภาพ  >  กรอกข้อมูลคำถามประกันสุขภาพ
ค้นหาเบี้ยสำหรับคุณ
วันเกิด
ค่าความรับผิดชอบส่วนแรก
เลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม
slide เพื่อดูข้อมูล
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
แผนค่ารักษา
(ไม่จำกัดครั้ง)
เบี้ยประกัน/ปี ห้องปกติ
(ต่อครั้ง)
ห้องICU
(ต่อครั้ง)
ค่ารักษา
(ต่อครั้ง)
ค่าผ่าตัด
(ต่อครั้ง)
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ต่อครั้ง)
ผู้ป่วยนอก
(ต่อครั้ง)
ชดเชยรายได้
(ต่อวัน)
โรคร้ายแรง
(เจอจ่าย)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. รับอายุ 6-70 ปี
2. สำหรับคนไทยเท่านั้น
3. สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ และไม่มีโรคประจำตัว

คำถามที่พบบ่อย

การทำประกันสุขภาพจะมี 'ระยะรอคอย' ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเบิกได้เป็นการป้องกันกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายของการรักษาของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัยสุขภาพ
สำหรับเงื่อนไขระยะของเวลารอคอย แบ่งเป็น
- โรคทั่วไป มีระยะเวลารอคอย 30 วัน
- โรคเรื้อรังร้ายแรง มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
สามารถสมัครได้ แต่มีข้อยกเว้น จะไม่คุ้มครองในส่วนของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
เอกสารกรมธรรม์ จะได้รับประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
สำหรับประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ยื่นบัตรแคร์การ์ด เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกัน
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความจริงทุกประการ
เงื่อนไขการปรับค่าเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายตามบริษัทประกันกำหนด
สำหรับประกันสุขภาพ นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

คำถามประกันสุขภาพ

1. {{ question_list.q1.question }}
2. {{ question_list.q2.question }}
3. {{ question_list.addition.question }}
ใน 2 ปีที่ผ่านมา เคย เข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลเพราะโรคความดันโลหิตสูง
เคย
ไม่เคย
ต้องฉีดอินซูลิน หรือ เคย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต้องฉีดอินซูลิน และ ไม่เคย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวข้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* {{ question_list.q11.ans[0].question }}
200-240 มก.%
มากกว่า 240 มก.%
* {{ question_list.q11.ans[1].question }}
150-200 มก.%
มากกว่า 200 มก.%
{{ question_list.q11.ans[2].question }}
รักษาด้วยยา
ไม่ต้องทานยา แต่แพทย์แนะนําให้ออกกําลังกาย หรือควบคุมอาหาร
{{ question_list.q13.ans[2].question }}
ปัจจุบันยังเป็นอยู่และยังไม่ได้ผ่านการผ่าตัด
ปัจจุบันได้รักษาหรือผ่าตัดออกแล้ว แต่ไม่เกิน 2 ปีก่อนขอเอาประกันภัย
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* {{ question_list.q14.ans[3].question }}
4. {{ question_list.q15.question }}
5. {{ question_list.q16.question }}
6. {{ question_list.q17.question }}
7. {{ question_list.q18.question }}
8. {{ question_list.q19.question }}
9. {{ question_list.q20.question }}
10. {{ question_list.q21.question }}
11. {{ question_list.q22.question }}
12. {{ question_list.q23.question }}

* {{ question_list.q24.question }}
กรุณาเลือกข้อมูล
เคย และรักษาหายแล้ว เกิน 30 วัน แล้ว (แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันการสมัคร)
เคย และรักษาหายแล้ว แต่ยังไม่ครบกำหนด 30 วัน
ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19
* ท่านไม่สามารถสมัครแผนประกันที่เลือกได้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขการรับประกันภัย

โปรดแนบเอกสารใบรับรองแพทย์


* สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ (เฉพาะผู้ที่ขอใบเสร็จรับเงินในนามผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)
กรุณาเลือกสิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
ผู้ขอเอาประกันภัย ประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร หรือไม่
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย ต่อกรมสรรพกรตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สรรพกรกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ไม่มีความประสงค์
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และขอรับรองว่า คำแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ข้าพเจ้ารับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ และตกลงขอเอาประกันภัยภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการประกันภัยดังกล่าว
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งให้ทราบเป็นความจริงทุกประการ และตกลงทำประกันภัยตามทุนประกันภัย ดังกล่าวข้างต้น และ "ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ"
คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้ขอเอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
กรุณายอมรับเงื่อนไขการทำประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล * กรุณากรอกนามสกุล
เบอร์มือถือ * กรุณากรอกเบอร์มือถือ เบอร์มือถือต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง
E-mail * กรุณากรอก E-mail กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง
วันเกิด *
กรุณากรอกวันเกิด กรุณากรอกวันเกิดให้ถูกต้อง อายุของคุณไม่อยู่ในเกณฑ์ของแผนประกันนี้
ขอบคุณสำหรับข้อมูล
เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

เนื่องจากมีเงื่อนไขการทำประกันที่จะต้องพิจารณา

เราจะรีบติดต่อท่านให้เร็วที่สุด