โทร 02-881-1888

โอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุ หมากัด เดินตกท่อ หรือเจ็บป่วย..

เพียงปีละ 1 ครั้ง

แต่เจอ ค่ารักษา 50,000 บาท  คุณพร้อมจ่ายไหม ?
ความคุ้มครอง
IPD + OPD
ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
 400,000
ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (สูงสุด 180 วัน)
 4,000
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) ต่อวัน  (สูงสุด 15 วัน)
8,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ปค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง (รวมถึง ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด)
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุด 180วัน ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน)
จ่ายตามจริง
ความคุ้มครองพิเศษ
การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)รวมถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
400,000
ค่าบริการรถพยาบาล
1,000
กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
** ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน 30ครั้งต่อปี)
1,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• ผู้เอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 65 ปีต่ออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
• ผู้เอาประกันอายุ 16ปี – 20ปีบริบูรณ์ สมัครเดี่ยวได้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอมในการสมัครและทำประกันภัยโดยใช้ Voice File เป็นหลักฐานการสมัครพร้อมตอบคำถามและแถลงข้อมูลต่างๆ แทนบุตร
• ต่ออายุได้จนถึง 70 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองก่อน 71 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกินจากนี้จะไม่ได้รับการต่ออายุกรมธรรม์และกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที
• รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบแคมเปญ (ดาวน์โหลด)

ใบคำขอประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพ Pay ยกบิล

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล

คุณสนใจประกันประเภทใดบ้าง

เอกสารประกอบแคมเปญ (ดาวน์โหลด)

ใบคำขอประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพ Pay ยกบิล

โทร 099 0909 266

จ่ายตามจริงคืออะไร ?

การหักค่ารักษาพยาบาลของแต่ละครั้ง โดยทั้งหมดจะไม่เกินทุนประกัน
เช่น ทุนประกัน 400,000  บาท ค่ารักษา 70,000 บาท คงเหลือ 330,000 บาท
หมายความว่าคุณสามารถใช้ประกันได้อีก 330,000 บาท

ข้อยกเว้น

  • โรคที่เป็นมาก่อนหรือที่ยังรักษาไม่หายขาด
  • ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจาก  วันที่เริ่มคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่ เริ่มคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor,Cyst or Cancer),ริดสีดวงทวาร (Hermorrhoids),ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias),ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก (Pterygium or Cataract),การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy),นิ่วทุกระบบ (Stones),เส้นเลือดดำขอดที่ขา(Varicose Veins),และเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
  • การรักษาหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
  • การเข้ารับการรักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์
  • การตั้งครรภ์,การคลอดบุตร,การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร),การคุมกำเนิด การทำหมันและการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
  • การรักษาภาวะวัยทอง
  • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  • การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ

ดูเบี้ยประกันแบบตาราง

IPD IPD+OPD
อายุ รายปี ครึ่งปี รายปี ครึ่งปี
16-35 ปี 7,848 3,924 11,922 5,961
36-45 ปี 8,726 4,363 13,472 6,736
46-55 ปี 11,359 5,679 17,496 8,747
56-65 ปี 14,831 7,415 21,896 10,946