ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 MSIG 7,500 บาท

       Ultra save ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาประหยัด...แต่ความคุ้มครองจัดเต็ม

 • เบี้ยเบาๆ เพียง 7,500 บาท 
 • คุ้มครองรถชน/รถคว่ำ รภหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม*
 • คุ้มครองทันทีไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.ทั่วประเทศ*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ความคุ้มครอง ต่อคน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 10,000,000
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน - 2,500,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 5 ที่นั่ง
- ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน 100,000 5 ที่นั่ง
- การประกันตัวผู้ขับขี่ - 300,000
ความคุ้มครองต่อรถที่เอาประกันภัย
- ค่าเสียหายส่วนแรก (ยกเว้นกรณีรถชนรถ) 3,000
- ความเสียหาต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 -

"ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

กรุณาแจ้งผ่าน MSIG Roadside Assistance โทร. 1259 โดยทันที

7,500

เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4,5
 • รถกระบะ/รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในนการพาณิชย์
 • คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
 • รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
 • ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ,รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา,โครงเหล็ก,ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น 
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานจากโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน 
 • ฟรี ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์